Vi utgår från kundens behov

Utifrån en god förståelse för kunden och dennes behov kan vi utveckla, och via alla våra försäljningskanaler tillhandahålla, ett attraktivt erbjudande till våra kunder.

Flexibilitet krävs för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter de förändringar som sker i vår omvärld och för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar affär. Kärnan i vår affärsmodell är vårt kunderbjudande. 

Strategiska fokusområden

I vårt långsiktiga strategiska arbete har vi valt att fokusera på sex områden där vårt kunderbjudandevårt kundmötevår expansionvår varuförsörjningvårt sätt att arbeta och våra medarbetare - vi anger riktningen för all verksamhet som bedrivs inom Clas Ohlson. Inom respektive strategiskt fokusområde arbetar vi även med kortsiktiga gemensamma prioriteringar som målsätts och följs upp på en månatlig basis.

 

Vårt kunderbjudande

Clas Ohlson ska vara det självklara valet för praktisk problemlösning genom att

 • Optimera vårt sortiment utifrån våra kunders behov och de trender som råder på de marknader där vi är verksamma
 • Optimera vår kategori- och produktmix och utveckla våra egna varumärken med fokus på kvalitet och design
 • Stärka vårt erbjudande till företagskunder, Clas Office
 • Utveckla vårt servicekoncept och vår reservdelsverksamhet
 • Utveckla och utöka vårt sortiment av produkter för en mer hållbar livsstil

 

Vårt kundmöte

Clas Ohlson ska öka lojaliteten hos befintliga kunder och attrahera nya genom att

 • Utveckla vår goda kundservice
 • Utveckla våra försäljningskanaler till att vara än mer lättillgängliga och inspirerande
 • Utveckla Clas Ohlsons omnikanalstruktur
 • Vidareutveckla vårt kundlojalitetsprogram Club Clas
 • Stärka vårt varumärke och tydligare kommunicera vår hållbarhetsagenda och vårt hållbarhetsarbete

 

Vår expansion

Clas Ohlson ska fortsätta att expandera verksamheten, på såväl befintliga som nya marknader, genom att

 • Växa verksamheten på befintliga marknader och utveckla butiksnätet och e-handelsbutiken
 • Etablera Clas Ohlson i fler länder, där Tyskland står näst på tur
 • Utveckla vår franchisemodell och växa i Gulfregionen

 

Vår varuförsörjning

Clas Ohlson ska fortsätta att optimera varuförsörjningen genom att

 • Arbeta mer integrerat med våra prioriterade leverantörer
 • Utveckla nya inköpsmarknader
 • Utveckla vårt distributionsnätverk
 • Förbättra ledtider och servicenivåer
 • Minska CO2-utsläpp i hela varukedjan

 

Vårt sätt att arbeta

Clas Ohlson ska effektivisera och förenkla sättet att arbeta genom att

 • Se över och utveckla affärskritiska processer
 • Optimera vår organisationsstruktur
 • Stärka vår kultur och våra värderingar
 • Implementera vårt nya affärssystem sCORE (Systems for Clas Ohlson Retail Efficiency)
 • Säkerställa ett integrerat hållbarhetsarbete inom samtliga strategiska fokusområden
 • Säkerställa att vår Uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer efterlevs

 

Våra medarbetare

Clas Ohlson ska säkerställa en högpresterande och kundorienterad organisation genom att fokusera på ledarskapet, kompetensutvecklingen och ökad mångfald.

Prioriteringar:

• Stärka och utveckla ledarskapet med fokus på ökat engagemang, kundnöjdhet och lönsamhet

• Kompetensutveckla medarbetare med vår nya utbildningsplattform och vårt butiksträningskoncept

• Utveckla förmågan att attrahera och behålla nyckelkompetens

• Öka mångfalden bland våra medarbetare

Relaterade länkar