Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 i Clas Ohlson AB (publ) kommer att hållas lördagen den 9 september 2017 kl 11.00 vid bolagets distributionscentral i Insjön.

Inregistrering till stämman börjar kl 09.45. Efter årsstämman bjuds på enklare förtäring.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 
• dels senast måndagen den 4 september 2017 anmäla sin avsikt att delta i stämman, 
• dels i god tid före måndagen den 4 september 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före måndagen den 4 september 2017 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Anmälan

Anmäl dig till stämman genom att klicka på länken nedan. 

Anmälan till Clas Ohlsons årsstämma 2017 

Vem får delta?

Alla aktieägare får delta i årsstämman. Du kan delta personligen eller via ombud. Om du deltar via ombud måste du fylla i en fullmakt via länken nedan.

Fullmakt, deltagande i årsstämma 2017 via ombud

Resa med buss till stämman

Det kommer att gå bussar från Stockholm till Insjön, via Enköping och Sala. Läs mer via länken nedan för mer information.

Information och bokning, bussresa till årsstämman

Om stämman

En begäran från aktieägare till styrelsen att få ett ärende behandlat på årsstämman ska ha inkommit den 24 juli 2017 för att kunna tas med i kallelsen.

Stämman kan besluta i alla frågor som inte enligt lagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelseordförande samt beslutar om arvode till desamma samt till ledamöterna i styrelsens utskott. Årsstämman väljer också bolagets revisorer och beslutar om arvode till revisorerna. Till årsstämmans uppgifter hör också bland annat, att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av bolagets verksamhet samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar vidare bland annat om ökning eller minskning av aktiekapitalet, samt ändringar i bolagsordningen. Stämman beslutar vidare de riktlinjer som skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vid årsstämman har varje aktieägare som huvudregel rätt att rösta för alla sina aktier. Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Till skydd för de mindre aktieägarna ska dock vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Dessutom gäller som en generell minoritetsskyddsregel att årsstämman inte får fatta beslut som kan ge en otillbörlig fördel till viss aktieägare eller annan, till nackdel för bolaget eller annan aktieägare för bolaget eller annan aktieägare.

Platsen för årsstämman är Distributionscentralen i Insjön.