RoHS

Restriction of Hazardous Substances (elektriska och elektroniska produkter)

EC/2011/65 

Den 2 januari 2013 trädde det nya RoHS-direktivet 2011/65/EU i kraft. Samtidigt upphörde det gamla RoHS-direktivet 2002/95/EG att gälla. Nya RoHS kommer på sikt omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning. Det nya direktivet omfattar elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av de avsedda funktionerna.

Elva kategorier av utrustning omfattas av nya RoHS (tidigare 10 kategorier). Den 11:e kategorin fångar upp utrustning som inte omfattas av de andra kategorierna. I det nya direktivet klargörs även att vissa typer av utrustning som tidigare har utgjort så kallad gråzonsutrustning nu omfattas.

 1. Stora hushållsapparater
 2. Små hushållsapparater
 3. IT- och telekommunikationsutrustning
 4. Hemutrustning
 5. Belysningsutrustning
 6. Elektriska och elektroniska verktyg (undantag för storskaliga fasta industriverktyg)
 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
 8. Medicintekniska produkter (med undantag för implantat och infekterade produkter)
 9. Övervaknings- och kontrollinstrument
 10. Varuautomater
 11. Övrigt

Genom RoHS-direktivet infördes förbud mot användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden efter 1 juli 2006. Gränsvärdena i RoHS är 0,1 viktprocent i homogent material. För kadmium är gränsvärdet satt till 0,01 viktprocent i homogent material.

Mer information om RoHS och WEEE hittar du längst ner på sidan.

Följande årtal gäller RoHS även för:

2014 - medicinteknisk utrustning och utrustning för övervakning och kontroll
2016 - medicinteknisk utrustning för in vitro-diagnostik
2017 - industriella övervaknings- och kontrollinstrument
2019 - utrustning i kategori 11

Utrustning som inte omfattas av kraven i det nya RoHS-direktivet:

 • utrustning för skyddet av medlemsstaternas väsentliga intressen på säkerhetsområdet
 • utrustning avsedd att sändas ut i rymden
 • utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installeras som en del av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin funktion endast om den är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning
 • storskaliga stationära industriverktyg
 • storskaliga fasta installationer
 • transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända
 • mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning
 • aktiva medicintekniska produkter för implantation
 • solcellspaneler
 • produkter för forskning och utveckling i yrkesmässig verksamhet

Gränsvärden

I bilaga II listas de ämnen, inklusive gränsvärden i homogena material, som regleras i RoHS. Vid omarbetningen av direktivet har inga nya ämnen begränsats i elektrisk och elektronisk utrustning. I direktivet begränsas användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Gränsvärdena är 0,1 viktprocent i homogent material. För kadmium är gränsvärdet 0,01 viktprocent i homogent material.

Undantag

I samband med att det nya direktivet träder i kraft går flera av tidigare undantag ut. Det är mycket viktigt att hålla koll på när dessa undantag går ut.

CE-märkning

Genom omarbetningen av RoHS-direktivet införs krav på CE-märkning för att visa att elektrisk och elektronisk utrustning uppfyller kraven i lagstiftningen. EU-försäkran om överensstämmelse ska följa med utrustningen när den släpps ut på marknaden och innehåller bland annat information om vilka lagkrav CE-märkningen avser.

En EU-försäkran ska även innehålla information för identifiering av både utrustningen och av tillverkare/importör samt datum när utrustningen släpptes ut på marknaden. Tillverkare och importörer kan använda harmoniserande standarder för att säkerställa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. Teknisk dokumentation ska tas fram och kunna visas upp från det att utrustningen släpps ut på marknaden och tio år framåt.

Relaterade länkar

RoHS och WEEE