RED - Radio Equipment Directive

2014/53/EU

R & TTE-direktivet EC/1999/5 ersätts från den 1 juni 2016 med RED-direktivet 2014/53/EU. Övergångsperioden är 1 år, 1 juni 2017 träder RED-direktivet i kraft.

RED-direktivet, förändringar:

  • Omfattar endast radioutrustning. Teleterminalutrustning omfattas inte.
  • Kravet på att radioutrustning skall vara konstruerad så att det både effektivt använder och stöder radiospektrumet, för att undvika interferens är tydligare.
  • Radar inkluderas.
  • Klass 2-notifieringar eller märkning behövs inte längre.
  • Radio- och tv-mottagare är inkluderade.
  • Standardiserade laddare skall användas för att undvika onödigt avfall.
  • CE-märkning krävs.
  • Radioutrustning och mjukvara skall testas tillsammans.
  • Tekniska filen ersätts med typgodkännandeförfarande.
  • Riskbedömningen skall inkludera också rimligt förutsägbara omständigheter, inte bara avsedd användning.