Leksaker

EC/2009/48

Säkerhetskrav

I leksaksdirektivet fastställs de säkerhetskriterier eller grundläggande krav som leksaker måste uppfylla vid tillverkningen och innan de släpps ut på marknaden. En leksak är en produkt som utformats eller är avsedd som leksak för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte.

För guidning om olika typer av leksaker, följ länken nedan.

Leksakerna ska uppfylla: 
• Grundläggande säkerhetskrav med avseende på ålder, barns beteende och reglering av kemikalieanvändning. 
• Särskilda säkerhetsbestämmelser (listade i bilaga II) rörande fysikaliska, mekaniska, elektriska och kemiska egenskaper, brandfarlighet, hygien och radioaktivitet.

På produkten ska det finnas varningar som specificerar lämpliga förhållanden och begränsningar i användning.

Krav för bedömning av leksakernas överensstämmelse med de grundläggande kraven finns i rådets beslut om CE-märkning. Bedömningen av leksakernas överensstämmelse ska göras antingen av de organ som utsetts av medlemsstaterna eller av tillverkarna själva.

Innan leksakerna släpps ut på marknaden måste de förses med CE-märkning om överensstämmelse med direktiven. CE-märket sätts på av tillverkaren eller av tillverkarens representant i EU.

När en leksak omfattas av andra direktiv som föreskriver CE-märkning, visar märkningen att leksaken också uppfyller kraven i dessa direktiv. Annan märkning kan också sättas på leksaken förutsatt att det inte finns risk för att den förväxlas med CE-märkningen. 
EG-försäkran om överensstämmelse specificeras i bilaga III i direktivet.

Clas Ohlsons krav

För leksaker sålda till Clas Ohlson ska Clas Ohlsons leksaksdokument signeras. Leverantören måste också förse Clas Ohlson med dokumentationen beskriven nedan innan order kan läggas.

Kemiska testkrav för leksaker specificeras i Clas Ohlsons leksaksdokument.

Kemikaliekrav

Leksaksdirektivet kräver sedan den 20 juli 2011 att det görs en kemisk riskbedömning av alla leksaker, för att säkerställa att de inte innehåller några skadliga ämnen. Från den 20 juli 2013 gäller också nya regler för vilka kemikalier en leksak inte får innehålla. Ett generellt krav är att leksaker inte får innehålla kemiska ämnen som innebär en risk för människors hälsa. Det finns också flera specifika krav.

För 19 ämnen finns en gräns för hur mycket som får läcka ut (migrera) ur leksaken. Ämnena det gäller är:

Aluminium, antimon, arsenik, barium, bly, bor, kadmium, kobolt, koppar, krom, krom (III), krom (VI), kvicksilver, mangan, nickel, organiskt tenn, selen, strontium, tenn. Om man jämför med det tidigare direktivet är det nu fler ämnen som regleras, och gränserna för hur mycket av ämnet som får läcka ut har skärpts.

Det finns olika migrationsgränser beroende på vilken sorts material leksaken är gjord av. Materialkategorierna är:

  • torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt material
  • vätskeformigt eller klibbigt material
  • avskavt material

För att visa att detta krav uppfylls kan produkten testas mot standarden EN 71-3:2013.

Förbud mot CMR-ämnen

Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen, dvs. cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A, 1B eller 2, får inte användas i leksaker, i leksakers beståndsdelar eller i mikrostrukturellt urskiljbara delar av en leksak över klassificeringsgränsen enligt EU:s förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar, (EG/ /1272/2008).

I direktivet tillåts användning av CMR-ämnen upp till klassificeringsgränserna. Det innebär att ämnen som klassificeras som cancerframkallande eller mutagena i kategori 1A eller 1B får användas i koncentrationer under 0,1 %, och i kategori 2 i koncentrationer upp till 1 %. Ämnen som klassificeras som reproduktionsstörande i kategori 1A eller 1B får användas i koncentrationer upp till 0,3 % och i kategori 2 i koncentrationer upp till 3 %.

Förbud mot 55 doftämnen. Ytterligare 11 måste anges på förpackningen.

55 allergiframkallande doftämnen förbjuds i leksaker i halter över 100 mg/kg (100 ppm). Dessa doftämnen är även reglerade i EU:s kosmetikadirektiv. Kosmetikadirektivet förbjuder 40 av dessa 55 ämnen, resterande 15 är märkningspliktiga.

Ytterligare 11 doftämnen måste namnges på leksaken om de används i halter över 100 mg/kg (100 ppm). Dessa är märkningspliktiga även i kosmetikadirektivet.

Nitrosaminer och nitroserbara ämnen får inte läcka ut ur leksaker för barn under 36 månader, eller ur leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

Innehållet av nitrosaminer (0,05 ppm) och nitroserbara ämnen (1 ppm) får inte läcka ut ur leksaker till barn under 36 månader, eller ur leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Nitrosaminer finns naturligt i gummi och är cancerframkallande. Hittills har ämnet framför allt hittats i ballonger, men det kan också finnas i andra leksaker av naturgummi och i vissa fingerfärger.

För att visa att kravet uppfylls kan standarderna EN 71-12:2013 och EN 71-7:2013 användas.