ErP-direktivet (ekodesign)

Ekodesign, energieffektivitet

ErP-direktivet EC/2009/125

Omfattning:

Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv som har som syfte att förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln.
Kraven ställs genom produktspecifika ekodesignförordningar och omfattar i princip alla energianvändande produkter.

Se ErP-länk längst ner på den här sidan för specifika produktkrav.

EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) ska finnas för varje produkt, se längst ner på den här sidan för mer information.