Allmänna produktsäkerhetsdirektivet

EC/2001/95

Omfattning:

Produktsäkerhetslagen innehåller allmänna säkerhetskrav och regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador på personer.
Ska tillämpas i de fall där EU:s regelverk inte innehåller särskilda bestämmelser om säkerheten hos produkter och när det finns luckor i lagstiftningen på detta område.

Enligt lagen är en produkt säker om den vid normal användning inte utgör någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet.

Tillverkaren är även skyldig att lämna säkerhetsinformation som gör att konsumenter kan bedöma riskerna med produkten. Om riskerna är uppenbara behöver information inte lämnas.

Distributörer är också skyldiga att leverera produkter som överensstämmer med de allmänna säkerhetskraven, att övervaka säkerheten hos produkter på marknaden och att se till att produkterna är spårbara.