Medarbetare

Nyckeln till vår fortsatta expansion i Europa är att vi lyckas behålla, utveckla och attrahera kvalificerade och engagerade medarbetare, i våra olika yrkesroller och marknader. Det gör vi genom att vara en modern, lyhörd och spännande arbetsgivare, som erbjuder en jämställd och hälsosam arbetsmiljö, utmanande arbetsuppgifter, löpande kompetensutveckling, bra arbetsvillkor och internationella karriärmöjligheter.

Mångfald och jämställdhet

Alla medarbetare inom Clas Ohlson ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi ser mångfald som en naturlig spegling av samhället vi lever i och en nödvändighet för vår fortsatta tillväxt. Arbetet med mångfald och jämställdhet ska ingå i all verksamhet och ingen får diskrimineras på grund av kön, ålder, religion, etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning. Ett av målen är att inget kön ska ha lägre andel än 40 procent inom respektive yrkeskategori, vilket bland annat uppnås genom riktad kompetensutveckling i kombination med prioritering av en jämn könsfördelning vid rekrytering.


Under verksamhetsåret var 42 procent av företagets medarbetare kvinnor. Andelen kvinnor i styrelsen var 34 procent. 

Kompetensutveckling

Affärsinriktad kompetensutveckling är avgörande för vår fortsatta tillväxt och för att öka medarbetarnas engagemang, motivation och trivsel. 
Nyanställda inom koncernen genomgår en grundutbildning i Insjön för att lära känna Clas Ohlsons företagskultur och värdegrund. Därefter genomförs löpande utbildning inom alla yrkeskategorier och på alla nivåer.

Hälsa

Clas Ohlson ska erbjuda en hälsosam arbetsmiljö, där medarbetarna mår fysiskt och psykiskt bra samt känner tillit, gemenskap och trygghet.

Vår målsättning är att frisknärvaron ska överstiga 96 procent på årsbasis. Verksamhetsåret 2016/17 var frisknärvaron 94 procent. Vi jobbar aktivt och förebyggande för att förbättra våra hälsotal, bland annat genom satsningar på utbildning och friskvård.

Ledarskap

Som ledare på Clas Ohlson förväntas du förena gott medarbetarskap med ett tydligt, målinriktat och engagerat ledarskap, baserat på vår värdegrund. Våra ledare spelar en avgörande roll i att ta fram entreprenören i var och en. Att skapa en kultur där vi ständigt är lyhörda för möjligheter att utveckla verksamheten med utgångspunkt från vårt handelsmannaskap, fokus på kunden och att göra goda affärer.

Rekrytering

All rekrytering sker i linje med vår tillväxtstrategi och med strävan efter jämställdhet och mångfald. Rekryteringen sker både externt och internt. Clas Ohlson uppmuntrar medarbetare att anta nya utmaningar inom koncernen.