Risker och osäkerhets­faktorer

Clas Ohlsons verksamhet medför risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt. De kan delas in i rörelserelaterade risker och finansiella risker.

Både rörelserelaterade och finansiella risker kan på kort och lång sikt påverka möjligheterna att uppnå fastställda mål enligt bolagets affärsplan. Genom att skapa medvetenhet om verksamhetens risker kan de kontrolleras, begränsas och hanteras. Vidare kan rätt hanterade risker leda till möjligheter och addera värde till verksamheten. 

Rörelserelaterade och finansiella risker

Risker av rörelsekaraktär utgörs främst av risker förknippade med etablering på nya marknader, inköp i Asien, IT-system, konkurrens, logistik, strejk, nyckelpersoner, socialt ansvar, sortiment och svinn. Risker av finansiell karaktär utgörs främst av risker förknippade med konjunkturförutsättningar, löneinflation, rå- varupriser, transportkostnader och valutaexponering.