Ordlista

Clas Ohlson använder sig av vissa finansiella mått som inte identifieras enligt IFRS.

Clas Ohlson anser att nyckeltalen är relevanta för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma Clas Ohlsons prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som summan av eget kapital för de senaste tolv månaderna dividerat med tolv.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som summan av sysselsatt kapital för de senaste tolv månaderna dividerat med tolv.

Bruttomarginal
Bruttoresultat dividerat med periodens försäljning.

Clas Office
Vårt koncept som underlättar köp för våra företagskunder.

Club Clas
Vårt lojalitetsprogram, vår kundklubb.

Direktavkastning
Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Franchise
Koncept där vi ”hyr ut” vårt varumärke till en extern aktör som driver butik i vårt namn.

Försäljning per kvadratmeter
Butikens försäljning i förhållande till den effektiva butiksytan. För nya butiker har omräkning skett i förhållande till hur länge butiken har varit öppen.

Försäljningstillväxt
Försäljning i relation till försäljning under motsvarande period föregående år.

GRI
Global Reporting Initiative, en global standard för hållbarhetsredovisning.

Jämförbara enheter
Enheter som varit öppna innevarande period och hela motsvarande period föregående år.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat justerat med poster som inte ingår i kassaflödet, ränta, betald skatt och förändring av rörelsekapital.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Konverteringsgrad
Andel besökare som genomför ett köp.

Nasdaq Stockholm
Marknadsplats för handel med värdepapper där Clas Ohlsons B-aktie är noterad.

Omnikanal
En shoppingupplevelse där kunden upplever en sömlös samverkan mellan fysiska butiker, onlinebutik och telefonbutik.

Produkter för en mer hållbar livsstil
Produkter som har en positiv eller en betydligt lägre påverkan på miljön under sin livscykel än en standardprodukt.

P/e-tal
Börskurs vid årets slut dividerat med vinst per aktie före utspädning.

Rörelsekapital
Summan av omsättningstillgångar minus likvida medel (varulager och kortfristiga fordringar), minskat med kortfristiga skulder, icke räntebärande.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat dividerat med periodens försäljning.

sCORE
Systems for Clas Ohlson Retail Efficiency, vårt projekt för införande av ett nytt affärssystem.

Snittkvitto
Genomsnittligt belopp per köp.

Soliditet
Eget kapital vid periodens slut dividerat med balansomslutning (summa tillgångar).

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen (summa tillgångar) minus kortfristiga skulder, icke räntebärande.

Totalresultat per aktie
Totalresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Trafik
Antal besökare.

Uppförandekod
De krav vi ställer på oss själva och på våra leverantörer av produkter och tjänster beträffande arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljö.

Utdelningsandel
Utdelning dividerat med vinst per aktie före utspädning.

Vinst per aktie (före och efter utspädning)
Periodens resultat dividerat med antal aktier (före och efter utspädning).