Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

De största ägarna 2017-10-31*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Tidstrand 1368060 6179828 12 17
Björn Haid 1007960 4732834 9 13
Johan Tidstrand 1368060 900000 3 12
Peter Haid 1007960 3785243 7 12
Claus-Toni Haid 1007960 3465916 7 12
Nordea 0 3546897 5 3
If Skadeförsäkring AB 0 3114337 5 3
Afa Försäkring 0 2812472 4 2
Odin Sverige 0 1762392 3 1
Norges Bank 0 1400314 2 1
Övriga aktieägare 28139767 43 24
Summa 5760000 59840000 100 100,00

* Källa Finansinspektionen och Euroclear

 

Ägarkategorier 2017-10-31**

Kategori Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Finansiella företag 15567943 23,74 13,26
Utlandsboende ägare 2015920 21937984 36,52 35,85
Svenska fysiska personer 3744080 22334073 39,75 50,90
Summa 5760000 59840000 100,00 100,00

 

Ägarstruktur 2017-10-31**

Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 26702 0 3265732 4,98 2,78
501 - 1000 3546 0 2870105 4,38 2,44
1001 - 5000 1825 0 3888048 5,93 3,31
5001 - 10000 214 0 1577160 2,40 1,34
10001 - 15000 63 0 771159 1,18 0,66
15001 - 20000 27 0 479028 0,73 0,41
20001 -  134 5760000 46988768 80,41 89,06
Summa 32511 5760000 59840000 100,00 100,00

** Källa Euroclear