Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

De största ägarna 2017-04-28*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Tidstrand 1368060 6179828 12 17
Björn Haid 1007960 4732834 9 13
Johan Tidstrand 1368060 900000 3 12
Peter Haid 1007960 3785243 7 12
Claus-Toni Haid 1007960 3465916 7 12
Nordea 0 3772292 6 3
If Skadeförsäkring AB 0 3114337 5 3
Afa Försäkring 0 2870803 4 2
Odin Sverige 0 1612392 2 1
Swedbank Robur fonder 0 1335043 2 1
Övriga aktieägare   28071312 43 24
Summa 5760000 59840000 100 100,00

* Källa Finansinspektionen och Euroclear

 

Ägarkategorier 2017-04-28**

Kategori Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Finansiella företag 17218777 26.25 14.66
Utlandsboende ägare 2 015 920 19 817 976 33,28 34,04
Svenska fysiska personer 3 744 080 22 803 247 40,47 51,30
Summa 5760000 59840000 100,00 100,00

 

Ägarstruktur 2017-04-28**

Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 27273 0

3 464 816

5,28 2,95
501 - 1000 3700 0 3007645 4,58 2,56
1001 - 5000 1929 0 4085839 6,23 3,48
5001 - 10000 194 0 1422548 2,17 1,21
10001 - 15000 56 0 686052 1,05 0,58
15001 - 20000 37 0 648031 0,99 0,55
20001 -  127 5760000 46525069 79,70 88,66
Summa 32552 5760000 59840000 100,00 100,00

** Källa Euroclear