Aktieägarstruktur

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stockholm. Emissionskursen var 106 kronor vilket omräknat efter den split (4:1) som genomfördes i oktober 2001 och den ytterligare split (2:1) som genomfördes oktober 2004 blir 13,25 kronor.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

De största ägarna 2017-07-31*

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Helena Tidstrand 1368060 6179828 12 17
Björn Haid 1007960 4732834 9 13
Johan Tidstrand 1368060 900000 3 12
Peter Haid 1007960 3785243 7 12
Claus-Toni Haid 1007960 3465916 7 12
Nordea 0 3758910 6 3
If Skadeförsäkring AB 0 3114337 5 3
Afa Försäkring 0 2864209 4 2
Odin Sverige 0 1762392 3 1
Swedbank Robur fonder 0 1240281 2 1
Övriga aktieägare   28071312 42 24
Summa 5760000 59840000 100 100,00

* Källa Finansinspektionen och Euroclear

 

Ägarkategorier 2017-07-31**

Kategori Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Finansiella företag 16614906 25,32 14,15
Utlandsboende ägare 2 015 920 20954232 35,02 35,01
Svenska fysiska personer 3 744 080 22270862 39,66 50,84
Summa 5760000 59840000 100,00 100,00

 

Ägarstruktur 2017-07-31**

Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 26274 0 3276102 4,99 2,79
501 - 1000 3570 0 2900570 4,42 2,47
1001 - 5000 1807 0 3860129 5,88 3,29
5001 - 10000 199 0 1461962 2,23 1,24
10001 - 15000 55 0 670940 1,02 0,57
15001 - 20000 36 0 640642 0,98 0,55
20001 -  129 5760000 47029655 80,47 89,09
Summa 32070 5760000 59840000 100,00 100,00

** Källa Euroclear