Aktien

Clas Ohlsons B-aktie är sedan 1999 noterad på Nasdaq Stock­holm. Aktien ingår i sektorindex Consumer Services.

Aktien noterade under verksamhetsåret en uppgång med 13 procent. Räknat på sista betalkurs den 30 april 2016 som var 162 kr, uppgick det totala börsvärdet i Clas Ohlson till 10,6 miljarder kronor (9,4).

Aktiedata

Notering: Nasdaq Stockholm Mid Cap
Kortnamn: Clas B
Branschklassificering: Consumer Services
ISIN-kod: SE0000584948

Aktiens utveckling

Clas Ohlson-aktien ökade med 13 procent till 162,00 kr (143,00) mot föregående period, medan SIX generalindex minskade med 11 procent. Totalavkastningen för aktien, inklusive återinvesterade utdelningar, uppgick till 17 procent.

Den högsta betalkursen var 167,00 kr noterat i april 2016 och lägsta betalkursen var 123,50 kr noterat i oktober 2015.

Aktiens omsättning

Under verksamhetsåret omsattes 18 149 233 Clas Ohlson-aktier vilket motsvarar en omsättningshastighet på 28 procent.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgick vid utgången av verksamhetsåret till 82 Mkr fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Egna aktier

Antalet registrerade aktier uppgår till 65 600 000 av vilka 2 223 580 aktier (2 383 939) innehas av bolaget vid utgången av verksamhetsåret. Antalet utestående aktier, netto efter återköp, uppgick vid periodens slut till 63 376 420 (63 216 061).

För att säkra bolagets åtagande gällande villkorade matchningsaktier och personaloptioner i samband med LTI 2015 återköpte Clas Ohlson under första kvartalet 2015/16 310 000 aktier för totalt 48 Mkr till en genomsnittlig kurs om cirka 155 kr per aktie.

Ägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick den 30 april 2016 till 27 106 (27 993). Utländska ägare svarade för 35 procent (33) av kapitalet och 35 procent (34) av rösterna.

Det svenska ägandet domineras av privatpersoner och bolag med 40 procent (40) av kapitalet medan institutioner äger 27 procent (28).

Aktiekapitalets utveckling
År Transaktion Tillkommande aktier Ackumulerat antal aktier Totalt aktiekapital
1994     48 000 4 800 000
1999 Split 10:1 432 000 480 000 4 800 000
1999 Fondemission 6 720 000 7 200 000 72 000 000
1999 Nyemission 1 000 000 8 200 000 82 000 000
2001 Split 4:1 24 600 000 32 800 000 82 000 000
2004 Split 2:1 32 800 000 65 600 000 82 000 000

Källa Euroclear

Data per aktie

Data per aktie2
  15/161 14/15 13/14  12/13 11/12 10/11
Genomsnittligt antal aktier
före utspädning, miljoner
63,2 63,1 63,1 63,3 63,6 63,8
Vinst per aktie
före utspädning, kr
6,00 7,27 6,42 5,23 6,29 5,71
Totalresultat per aktie 5,07 7,41 6,41 6,78 6,75 4,79
Kassaflöde per aktie 3 11,15 10,25 10,91 8,17 15,16 5,49
Eget kapital per aktie, kr 33,75 33,92 31,12 29,02 28,98 26,01
Börskurs 30 april, kr 162 143 143 87 99 98
Utdelning per aktie, kr 5,75 5,25 4,75 4,25 4,25 3,75
P/e-tal, ggr 27 20 22 17 16 17
Direktavkastning, % 3,5 3,7 3,3 4,9 4,3 3,8
Utdelningsandel, % 96 72 74  81 68 66
Totalavkastning, % 17 3 69 -8 5 -21

1 Inkluderar engångskostnad om 107 Mkr.
2 Se nyckeltalsdefinitioner.
3 Från den löpande verksamheten.

 

Aktien

Aktiedata
Aktiegraf
Utdelning