Prioriterade områden

Våra åtta prioriterade områden beskriver de miljömässiga och sociala aspekter vi ska jobba med, på vilket sätt vi skapar värde och hur vi mäter våra framsteg.

1.  Produkter för en mer hållbar livsstil

Många produkter har sin största miljöpåverkan när de används. Vi har en viktig roll att spela i att öka medvetenheten om produkters miljöprestanda, presentera alternativ och ge våra kunder förutsättningar att göra ett välinformerat val. 

Läs mer

2.  Resurseffektiva affärsmodeller

Genom att utveckla mer resurseffektiva affärsmodeller ser vi att vi kan bidra till samhällets skifte från en traditionell linjär syn på tillverkning, användning och avfall till en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer

3.  Att vara en attraktiv arbetsgivare

När konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare blir det ännu viktigare att vara ett värderingsstyrt bolag. Att vara, och upplevas som, ett hållbart och etiskt företag stöder oss i detta.

Läs mer

4.  Energieffektivitet

När vi fortsätter växa som bolag är det viktigt att våra CO2-utsläpp inte växer i samma takt. Mer än 70 procent av de CO2-utsläpp vi har störst möjlighet att påverka är förknippade med produkttransporter.

Läs mer

5.  Material och kemikalier i produkter

Vi ser ett större engagemang från konsumenter, allt strängare lagkrav och en ökad insikt om hur farliga kemikalier påverkar vår hälsa och miljö. Med ett tydligt kravställande mot våra leverantörer, god kontroll och ökad transparens säkerställer vi att vi ligger steget före och bibehåller förtroendet från våra kunder.

Läs mer

6. Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

Nästan 70 procent av våra produkter tillverkas i länder där det finns en förhöjd risk för avvikelser mot vår uppförandekod. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera och följa upp att våra leverantörer lever upp till våra krav avseende arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö.

Läs mer 

7.  Affärsetik

Clas Ohlson har en stark företagskultur och vår värdegrund utgör fundamentet för att vara ett ansvarsfullt och förtroendeingivande företag. Vår uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer definierar de krav och förhållningssätt som såväl medarbetare som samarbetspartners förväntas leva upp till.

Läs mer 

8.  Vår roll i samhället

Genom att vara en positiv kraft i de samhällen där vi har vår verksamhet ökar vi förtroendet hos medarbetare, kunder och andra lokala intressenter.

Läs mer