Clas Ohlsons Avvikelserapportering

Clas Ohlsons anställda och samarbetspartners (kunder, leverantörer etc.) uppmuntras och förväntas rapportera (i) brott mot Clas Ohlsons uppförandekod, (ii) brott mot Clas Ohlsons affärsetiska riktlinjer och (iii) brand, inbrott, stöld, skadegörelse, olycka, tillbud, snatteri och trauma.

Rapporteringsrutinen innefattar primärt följande delar:

Clas Ohlsons uppförandekod

Clas Ohlsons anställda och partners uppmuntras och förväntas rapportera avvikelser från Clas Ohlsons uppförandekod. Anmälan kan göras via e-mail till supplychain-report@clasohlson.com och/eller till Hållbarhetschef via brev (öppet eller anonymt). Adressen finns nedan.

Clas Ohlsons affärsetiska riktlinjer

Varje erbjudande om otillbörlig ersättning, gåva eller förmån ska av Clas Ohlsons anställda rapporteras till närmaste chef och/eller till chefsjurist. Misstänkta mutförsök och annat agerande som strider mot dessa affärsetiska riktlinjer ska om lämpligt rapporteras till närmaste chef alternativt till Chefsjurist. Anonyma anmälningar kan ske via post till Chefsjurist. E-post avseende väsentliga överträdelser av personer i ledande ställning kan även skickas till anti-bribery@clasohlson.se.

Clas Ohlsons säkerhetsavdelning

Incidentrapportering avseende brand, inbrott, stöld, skadegörelse, olycka, tillbud, snatteri, interna oegentligheter eller trauma anmäls till Clas Ohlsons säkerhetsavdelning.

Anmälningar kan ske via telefon, e-mail och/eller via brev (öppet eller anonymt). Rapporterade uppgifter kommer endast att behandlas i den utsträckning som rimligen krävs för utredningen. Det blir ingen vedergällning eller andra negativa konsekvenser för den enskilde som en följd av rapportering om sådana händelser.

Postadress

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön