Styrning, policyer, riktlinjer

En robust bolagsstyrning och en värderingsdriven företagskultur hjälper oss att öka effektiviteten i våra processer och att integrera etik, miljö och sociala frågor i våra strategiska beslut och i vårt sätt att arbeta.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Clas Ohlsons verksamhet som ska genomsyra hela organisationen.

I hållbarhetsarbetet utgör vår uppförandekod grunden för arbetet med uppföljning och utveckling i leverantörskedjan. Clas Ohlsons uppförandekod innehåller de krav vi ställer på oss själva, våra tillverkare och leverantörer samt samarbetspartners vad gäller bland annat arbetsmiljö, arbetsvillkor, miljöpåverkan och antikorruption.

Vår bolagsstyrning är även förankrad i internationella normer för hur man bedriver affärer. Vi stödjer FN Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Våra policyer, riktlinjer och hur vi bygger relationer med våra intressenter speglar vårt engagemang.

Fram till december 2016 hade Clas Ohlson ett hållbarhetsforum som definierade den strategiska inriktningen, satte mål och följde upp arbetet. Hållbarhetsfunktionen ingår nu i koncernledningen och styrelsen uppdateras regelbundet.

Våra viktigaste policyer, riktlinjer, instruktioner och manualer uppdateras och kommuniceras löpande. Allmänna riktlinjer och instruktioner publiceras på vårt intranät och policyer som omfattar samarbetspartners tillgängliggörs via hemsidan.

Avvikelserapportering

Policyer och riktlinjer

Beslutade av vår styrelse:

  • Uppförandekod
  • Affärsetiska riktlinjer
  • Finanspolicy
  • Informationspolicy
  • Informationssäkerhetspolicy
  • Insiderpolicy
  • Mångfaldspolicy
  • Säkerhetspolicy