Prioriterade områden

I vårt hållbarhetsarbete har vi valt att utgå från de områden där vi har störst möjlighet att skapa värde och bidra till en minskning av negativ påverkan.

Produkter för en mer hållbar livsstil

Med ett sortiment på över 15 000 produkter är det här vi har möjlighet att göra störst skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Våra kriterier för produkter för en mer hållbar livsstil är viktiga för att positivt kunna särskilja produkter som har en väsentligt bättre miljöprestanda än jämförbara produkter. Definitionen ”produkter för en mer hållbar livsstil” avser alltså en ytterligare nivå utöver de krav vi sedan tidigare ställer vad gäller kvalitet, produktsäkerhet och att produkterna är tillverkade under goda förhållanden.

Mål: Andelen produkter för en mer hållbar livsstil ska uppgå till minst 25 procent av försäljningen 2020.

Resurseffektiva affärsmodeller

Vårt samhälle skiftar långsamt från en traditionell linjär syn på tillverkning, användning och avfall till en mer cirkulär ekonomi. För att Clas Ohlson på sikt ska kunna bidra till detta krävs resurseffektiva affärsmodeller som är anpassade för ändamålet. När vi framöver har fler produkter för en mer hållbar livsstil, fler medvetna kunder och fler sätt att bidra till återtagning av uttjänta produkter får vi en minskad negativ miljöpåverkan och mindre avfall.

Mål: Utvecklingen på området ska analyseras innan mål fastställs.

Att vara en attraktiv arbetsgivare

I takt med att vi expanderar behöver vi både attrahera nya kompetenta medarbetare och utveckla de förmågor vi har i bolaget. Vi måste utbilda och kompetensutveckla våra medarbetare, säkerställa att vi har fokus på hälsa och välbefinnande och fortsätta stärka vårt ledarskap. En del i ett framgångsrikt ledarskap är att beakta mångfaldsfrågor eftersom vi tror att det gynnar innovation och hjälper oss att förutse behov och utmaningar på våra växande marknader.

Mål: Att frisknärvarotalet ska överstiga 96 procent.

Energieffektivitet

Att hitta mer effektiva transportlösningar är det som ger störst effekt på vårt totala direkta CO2-utsläpp. I huvudsak innebär det att vi vill transportera mer av vårt gods på järnväg istället för på väg och att använda sjötransport istället för flyg. Vi jobbar även med att minska vår energianvändning i vår dagliga verksamhet – i våra butiker, i vår distributionscentral och på våra kontor. Med vårt energibesparingsprogram växlar vi om till mer energieffektiv LED-belysning i butiker.

Mål: Över tid minska CO2-utsläppen från godstransporter relativt till vår omsättning.

Material i kemikalier och produkter

Krav från konsumenter och lagstiftning kring kemikalier och materialanvändning i produkter och förpackningar blir allt tuffare. Vi har satt högre krav än vad som krävs för textilier och läderprodukter, liksom för produkter som används av barn samt produkter som kommer i kontakt med huden eller livsmedel. Vi arbetar med att förbättra våra processer för att hantera information om kemikalier i våra produkter. Med en större transparens ökar vi förtroendet hos våra kunder.

Mål: Området måste analyseras mer i detalj innan långsiktiga mål och nyckeltal definieras.

Mänskliga rättigheter, barnrättsfrågor och arbetsvillkor

Vår leverantörskedja består av 600 tillverkare och 700 leverantörer i cirka 30 länder. Även om Clas Ohlson ofta är en relativt liten kund till många av våra leverantörer så ser vi att vi kan göra en skillnad genom att ställa höga krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och barnrättsfrågor. Inte minst genom samarbete med andra företag och organisationer kan vi påverka och stödja leverantörer i arbetet med mänskliga rättigheter och förbättrade arbetsförhållanden.

Mål: Utvecklingen på området ska analyseras innan mål fastställs.

Affärsetik

Förtroende skapas genom ett korrekt uppförande och förhållningssätt från varje enskild individ på företaget. En stark företagskultur där vår värdegrund utgör fundamentet är en bra start. Därtill finns strukturer och policyer inom företaget för att stötta individen i fråga om affärsetik. I vår Uppförandekod och våra Affärsetiska riktlinjer finns ett tydligt ramverk för alla medarbetare och samarbetspartners att förhålla sig till. Mål: Att alla medarbetare inom berörda funktioner under året genomgår en utbildning i praktisk vägledning vad gäller affärsetik.

Mål: Området måste analyseras mer i detalj innan långsiktiga mål och nyckeltal definieras.

Vår roll i samhället

Genom att verka för att vara en positiv kraft i de samhällen där vi bedriver verksamhet ökar vi vårt engagemang hos medarbetare, kunder och andra lokala intressenter. Ett annat centralt åtagande för oss är att arbeta för att stärka barns rättigheter. Clas Ohlson har sedan länge arbetat förebyggande med frågor kring barnarbete, produktsäkerhet och ansvarsfull marknadsföring men även andra frågor som har en påverkan på barn.

Mål: Området måste analyseras mer i detalj innan långsiktiga mål och nyckeltal definieras.