Årsstämma 2011/2012

För verksamhetsåret 2011/12 hölls årsstämman lördagen den 8 september 2012 kl. 11.00 i Insjön.

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 8 september 2012

2012-09-08 16:00

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget
och koncernen för verksamhetsåret 2011/2012.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 4,25 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 12 september 2012. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 17 september 2012.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Anders Moberg, Björn Haid, Lottie Svedenstedt, Urban Jansson, Cecilia Marlow, Edgar Rosenberger, Sanna Suvanto- Harsaae och Klas Balkow. Anders Moberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Annika Wedin som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) skall utgå med totalt 2 987 500 kronor varav 600 000 kronor skall tilldelas ordföranden och 300 000 kronor skall tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare fastställde årsstämman att ersättning skall utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, som inte är anställda i bolaget, med 137 500 kronor till ordföranden och 68 750 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet, som inte är anställda i bolaget, skall utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga ledamöterna i utskottet. Arvode kan utbetalas som lön eller gentemot faktura. Faktureras arvodet skall det justeras avseende sociala avgifter och mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för bolaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2013

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, (“LTI 2013″). Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2013, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:
- Förvärv får ske av högst 859 000 aktier av serie B.
- Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm AB.
- Förvärv av aktier genom handel på reglerad marknad får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Betalning av aktierna skall erläggas kontant.
Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala avgifter) i anledning av föreslagna och beslutade incitamentsprogram.

B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:
- Högst 653 000 aktier av serie B får överlåtas.

- Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2013.

- Aktier skall kunna förvärvas från och med den 15 juni 2016 och senast den 24 april 2020. Betalning för aktierna skall ske tidigast den 15 juni 2016 och senast den 11 maj 2020.
- Överlåtelser av aktierätter utställda enligt LTI 2013 kommer att ske vederlagsfritt.
- Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2013 kommer att ske till ett pris som motsvarar 110 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm AB under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början.

Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2013.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

För mer information kontakta:
Klas Balkow, vd
Telefon: 0247-444 00
eller
John Womack, informations- och ir-chef
Telefon: 0247-444 05

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande lördagen den 8 september 2012 kl 14:00.

Sajtkarta

Kontakta oss

Växel

Vardagar 08.00-17.00
0247-444 00

Fler kontakter

Postadress

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön
Sverige

Visa på karta

Prenumerera


Sluta prenumerera